Oficjalna Strona Klubu
pixel
Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków dla drużyn dziecięcych i młodzieżowych Klubu Sportowego Polonia Nysa

 

Klub Sportowy Polonia Nysa posiada zawarte w WIENER TU S.A. polisy ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków obejmujące ochroną ubezpieczeniową wszystkich zawodników drużyn dziecięcych i młodzieżowych Klubu.

 

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje następstwa nieszczęśliwych wypadków, które powstały podczas zajęć sportowych organizowanych przez Klub (meczów, treningów, obozów itp.) z włączeniem drogi na i z zajęć.

 

Ubezpieczenie obejmuje następujące świadczenia podstawowe:

 

1) świadczenie z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu będącego następstwem nieszczęśliwego wypadku, w wysokości 1% sumy ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków za każdy procent trwałego uszczerbku na zdrowiu, nie więcej jednak niż 100% tej sumy ubezpieczenia

 

2) świadczenie z tytułu śmierci ubezpieczonego zaistniałej w wyniku nieszczęśliwego wypadku objętego ochroną ubezpieczeniową, w wysokości 100% sumy ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków

 

3) świadczenie z tytułu złamania kości, oparzenia, odmrożenia, wstrząśnienia i stłuczenia mózgu w wyniku nieszczęśliwego wypadku objętego ochroną ubezpieczeniową, w wysokości 1% sumy ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków za każdy wskaźnik procentowy ustalony dla danego urazu, nie więcej jednak niż 100% tej sumy ubezpieczenia

 

4) zwrot udokumentowanych kosztów nabycia środków pomocniczych do wysokości 30% sumy ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków na jedno i wszystkie zdarzenia powstałe w okresie odpowiedzialności, jeżeli ich zakup był niezbędny z medycznego punktu widzenia, zalecony przez lekarza oraz związany z nieszczęśliwym wypadkiem objętym ochroną ubezpieczeniową a koszty ich nabycia nie zostały pokryte z ubezpieczenia społecznego lub z innego tytułu oraz zostały poniesione wyłącznie na terytorium RP

 

5) zwrot udokumentowanych kosztów przysposobienia zawodowego inwalidów w wysokości do 30% sumy ubezpieczenia na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie odpowiedzialności

 

6) zadośćuczynienie za doznaną krzywdę: jednorazowe świadczenie w wysokości 5% wypłaconego świadczenia na jedno i wszystkie zdarzenia powstałe w okresie odpowiedzialności, wypłacane ubezpieczonemu, który na skutek nieszczęśliwego wypadku objętego ochroną doznał trwałego uszczerbku na zdrowiu w wysokości powyżej 50%, o ile przysługuje mu prawo do wypłaty świadczenia z tego tytułu.

 

Suma ubezpieczenia: 10 000 zł na osobę

 

Rozszerzenie dodatkowe: koszty leczenia następstw nieszczęśliwych wypadków – 5 000 zł

 

Klub ponosi w pełnej wysokości koszt opłacenia składki za polisy.

 

W celu zgłoszenia szkody Ubezpieczycielowi należy zgłosić się do biura Klubu, w którym można otrzymać informację dotyczącą numeru polisy oraz instrukcję postępowania przy zgłaszaniu szkody.